Podmínky použití webu

Vyobrazení, články, inzeráty a jiné informace zveřejněné na těchto webových stránkách (dále jen "webové stránky") mohou být kopírovány pouze pro osobní potřebu návštěvníka stránek a nesmí být dále uveřejňovány bez předchozího písemného souhlasu společnosti RAA s.r.o..

Obsah webových stránek je chráněn podle právních předpisů na úseku autorského práva, dále je obsah chráněn podle právních předpisů týkajících se použití ochranných známkách a případně dalších právních předpisů.

Přestože jsou tyto webové stránky průběžně aktualizovány, společnost RAA s.r.o. tímto upozorňuje návštěvníky, že se na těchto webových stránkách mohou vyskytnout i údaje, které nejsou aktuální.

Přestože se snažíme o poskytnutí přesných informací, společnost RAA s.r.o. tímto upozorňuje návštěvníky, že se na těchto webových stránkách mohou vyskytnout i údaje, které vycházejí ze sdělení vlastníků nemovitostí (např. rodinných domů, bytů, pozemků atd.). Veškeré informace obsažené na těchto webových stránkách jsou informace poskytnuté vlastníky inzerovaných nemovitostí. Společnost RAA s.r.o. nemá možnost ověřit pravdivost a úplnost těchto informací. Uživatelé berou na vědomí, že společnost RAA s.r.o. neručí za pravdivost a úplnost informací obsažených na těchto webových stránkách.

Dále společnost RAA s.r.o. tímto upozorňuje návštěvníky, že konečné rozhodnutí o podmínkách prodeje nebo pronájmu nemovitých věcí inzerovaných na těchto webových stránkách, a to včetně schválení osob(y) kupující strany nebo strany nájemce, případně podnájemce, je plně na svobodném rozhodnutí prodávající strany nebo strany pronajímatele.

Poučení o právu na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Společnost RAA s.r.o. tímto informuje klienty, že v souvislosti se zákonem o ochraně spotřebitele, došlo k rozšíření práv spotřebitelů.

S ohledem na platnou právní úpravu informujeme klienty, kteří uzavřeli smlouvu o zprostředkování služeb nebo jinou obdobnou smlouvu, o právu na mimosoudní řešení sporů, které by z této smlouvy vznikly a které by se nepodařilo vyřešit přímo mezi zprostředkovatelem a klientem. Návrh na mimosoudní řešení sporu je klient oprávněn podat na Českou obchodní inspekci, která za tímto účelem na svých internetových stránkách www.coi.cz zveřejnila formulář pro podání návrhu a další podrobné informace k mimosoudnímu řešení sporů.

Návrh je možné podat v případě, že v dané věci nebylo možné spor vyřešit přímo mezi zprostředkovatelem a klientem a zároveň v této věci nedošlo k vydání rozhodnutí soudu, rozhodčího nálezu a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Klient je povinen přiložit k návrhu doklad o skutečnosti, že se klientovi nepodařilo spor vyřešit se zprostředkovatelem přímo, a další písemnosti dokládající skutečnosti o sporu tvrzené klientem.

RAA s.r.o., Praha.