Reklamační řád

Realitní kanceláří RAA se rozumí fyzická či právnická osoba podnikající na území České republiky v oblasti obchodu s realitami.

Klientem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, které realitní kancelář RAA poskytuje realitní služby.

Shledá-li klient služby poskytované příslušnou realitní kanceláří RAA za nevyhovující, nebo bude-li mít k provádění obchodního případu jiné výhrady, je oprávněn uplatnit tyto své výhrady (dále jen „reklamace“) u příslušné realitní kanceláře RAA.

Příslušná realitní kancelář RAA sepíše s klientem o každé reklamaci, která je u ní uplatněna, reklamační protokol na aktuálně platném formuláři přijatém v danou dobu společností RAA s.r.o.. Klient má právo na kopii reklamačního protokolu.

Reklamace bude příslušnou realitní kanceláří RAA vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se realitní kancelář RAA s klientem písemně nedohodne jinak.

Reklamaci může realitní kancelář RAA uznat jako oprávněnou, nebo neoprávněnou.

Pokud realitní kancelář RAA uzná reklamaci za oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými nežádoucí stav odstraní, a poskytne klientovi náhradu. Náhradou se rozumí zejména sleva na poskytovaných realitních službách. Realitní kancelář RAA zašle kopii reklamačního protokolu včetně informace o vyřízení reklamace společnosti RAA s.r.o..

Pokud realitní kancelář RAA uzná reklamaci za neoprávněnou, informuje o tom bezodkladně klienta. Realitní kancelář RAA zašle koopii reklamačního protokolu včetně informace o vyřízení reklamace společnosti RAA s.r.o.. Společnost RAA s.r.o. vyhodnotí reklamaci a v případě, že ji uzná zcela nebo zčásti jako oprávněnou, vyzve ke zjednání náležité nápravy dle pokynů společnosti RAA s.r.o..

Na základě zjištění učiněných z reklamačních protokolů vyvozuje realitní kancelář RAA a společnost RAA s.r.o. důsledky, stanovuje metody, návody a dává pokyny, aby mohlo být předcházeno vzniku případných dalších reklamací.

Realitní kancelář RAA a společnost RAA s.r.o. zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů klientů v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Tento reklamační řád je závazný pro všechny realitní kanceláře RAA na území České republiky.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2016.

Tento reklamační řád může být měněn pouze společností RAA s.r.o..